top of page

GPDR

Information within the framework of the Law on the Protection of Personal Data. The Company, as the data controller, will be able to register, classify, process, store, update, and transfer and disclose the third parties, as the data controller, within the scope of the Personal Data Protection Law No. 6698 (the "Law"). With this information, we inform you about our final rights and obligations in accordance with the provisions of the Law.

2023_ Logo_Png

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, adres ve telefon bilgileri, gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi  ifade etmektedir.

1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya eposta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

-        Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;

-        Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;

-        Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması;

-        Şikayetlerinizin takibi ve giderilmesi;

-        Düzenlediğimiz konferanslar ile ilgili duyuru ve web sitemizde yayınlanan katılımcı listelerinde katılımcıların isimlerinin yayınlanması.

Şirket Satış ve Pazarlama departmanları bünyesinde dönemsel olarak; kampanya ve promosyonlar, sektörel gelişmeler ve haberler toplu e-posta gönderimleri ile duyurulur.

Şirketimiz bünyesinde belirli dönemlerde, şirket etkinliklerine yönelik gelişmeler toplu e-posta gönderimleri ile duyurulur. Ayrıca piyasanın gündemindeki önemli konulara ilişkin bilgilendirme bültenleri, toplu e-posta gönderimleri ile bu bültenleri takip etmek isteyen kullanıcılara gönderilir. Ayrıca Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, şirketimizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.

3. Kişisel verilerinizin aktarılması:

-Sizi gelişmelerden, kampanyalardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta göndermek için yurtiçinde ve yurtdışımda bazı üçüncü kişi bir firmalarla çalışıyor olabiliriz.

Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabilmekteyiz.

-Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurtiçinde ve yurtdışımda bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

Kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecek olup, bunlar da bilgilerinizi ayrıca paylaşabilir.

4. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

5. Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı bilgi için şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi korunması saklanması ve imha politikası ayrıca www.MettekSteel.Com adresinde yayınlanacaktır. Kişisel verilerimle ilgili olarak yukarıdaki bilgilendirmeyi okuyup anladığımı, bilgilendirme metninin bir suretinin tarafıma verildiğini beyan ve kabul ederim.

bottom of page